محصولات تخمه

تخمه آفتاب گردان

تخمه آفتاب گردان

23,000 تومان
تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

48,000 تومان
تخمه جابونی

تخمه جابونی

40,000 تومان